Sociální péče

Sociální péče se skládá z několik vzájemně propojených oblastí. Jedná se např. o sociálně-právní poradenství, individuální přístup k uživatelům, plnění standardů kvality sociálních služeb, aktivizaci a kulturně-společenskou činnost.

Veškeré úkony péče zabezpečují pracovníci v sociálních službách. Podporujeme uživatele především při úkonech v osobní hygieně, při oblékání, při podávání stravy, v pohybu a při dalších činnostech dle individuálních potřeb a schopností uživatele s ohledem na jejich zdravotní stav.

V rámci sociálně-právního poradenství jsou příslušnými zaměstnanci uživatelům zpřístupňovány a odborně vysvětlovány aspekty právní problematiky v sociální péči. Jedná se především o vedení agendy spojené s pobytem a její osvětlení uživatelům, zodpovídání dotazů na sociální problematiku v celé její šíři, ale zaměřenou především na pobyt uživatele.

Individuální přístup je jedním ze základních kamenů standardů kvality sociálních služeb. S uživateli je po nástupu do zařízení sestavován Plán služby s uživatelem - osobní cíl, který přesněji formuluje jejich přání, cíle a postupy v rámci sociální péče. Je samozřejmostí, že na všech krocích se uživatel v rámci svých možností aktivně podílí. Naplňování individuálního plánu se průběžně sleduje a za stanovené období také vyhodnocuje. Těmito kroky chceme dosáhnout co možná nejpřesnější identifikace potřeb uživatele.
 

Aktivizační programy mají v zařízení velký význam. Na jejich provádění se stále podílejí sociální pracovníci k sociálně-právnímu poradenství a tři pracovníci v sociálních službách – aktivizační pracovníci. Drtivá většina aktivizace probíhá v dílnách v domově. Náplní aktivizačních programů je vhodné a účelné vyplnění volného času uživatelů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Vytváří se různé předměty, které se stávají ozdobami interiéru a exteriéru domova. Dále se aktivizace věnuje také fyzickému cvičení v prostorách domova, popř. mimo budovu v areálu domova. Neméně důležitou součástí je také procvičování paměti, kdy se vhodnými prostředky a kroky aktivuje paměť našich uživatelů. V rámci této činnosti jsou pořádány také olympiády v různých dovednostních disciplínách, které vedou ke zvýšení soutěživosti mezi uživateli. Na těchto aktivizačních programech je patrná velká účast ze strany uživatelů domova, přestože to jsou dobrovolné činnosti.