Odlehčovací služba

Domov také poskytuje odlehčovací službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu poskytnout potřebnou péči lidem v seniorském věku, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a umožnit tak pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče nebo jim pomoci v situacích, kdy nemohou péči zajistit.

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku 60 let a více, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Základní činnosti:

 • poskytujeme ubytování a stravování,
 • pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomáháme při osobní hygieně,
 • poskytujeme ošetřovatelskou péči osobám, které jsou zcela závislé na pomoci druhé osoby,
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,
 • nabízíme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,
 • pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • poskytujeme zdravotní péči na základě indikace lékaře všeobecnou sestrou od 6.00 do 22.00 hodin.

Zásady poskytování sociální služby:
respektujeme osobní svobodu, zachováváme lidskou důstojnost a lidská práva, preferujeme odbornost, partnerství, diskrétnost, respektujeme potřeby, nezávislost a využívání sítě služeb.

Kapacita je 1 uživatel.

Cíle služby:

 • umožňujeme rodinným příslušníkům pečující soustavně o své blízké nezbytný odpočinek k regeneraci nebo čas k vyřešení osobních záležitostí,
 • usilujeme o vytvoření přirozeného prostředí, aby uživatel měl možnost žít v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života, na který je zvyklý,
 • snažíme se o to, aby si uživatel, za podpory zaměstnanců domova uchoval co nejdéle své schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a tuto samostatnost prohluboval,
 • podporujeme uživatele k naplňování jeho potřeb, přání a osobních cílů,
 • usilujeme o to, aby se uživatel v prostředí domova cítil bezpečně,
 • motivujeme uživatele k aktivizaci a jeho zapojení do společenského dění v domově.

Komu službu neposkytujeme
S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory domova, službu nemůžeme poskytnout, pokud:

 • je kapacita služby naplněna,
 • jde o osobu s psychiatrickým onemocněním, které by na základě indikace lékaře mohlo vést k narušování kolektivního soužití,
 • jde o osobu závislou na návykových látkách a alkoholu,
 • jde o osobu s infekčním nebo parazitárním onemocněním v akutním stádiu,
 • jde o osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jde o osobu, které poskytovatel soc. služby vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • jde o osobu mentálně postiženou,
 • poskytovatel neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá (např. osobní asistenci, rehabilitaci), příp. pokud není poskytovatel schopen zajistit požadavky zájemce či uživatelů z důvodu omezených provozních či organizačních možností.

Ubytování
Poskytujeme ubytování v 1 jednolůžkovém pokoji s plným sociálním zařízením. Pokoj je standardně vybaven vlastním příslušenstvím, nábytkem,  televizorem. 


Zdravotní péče
Poskytujeme zdravotní péči od 6.00 – 22.00 hodin. Uživatel zůstává po dobu pobytu v domově i nadále v péči svého praktického lékaře. Praktický lékař v případě zhoršení zdravotního stavu  zajišťuje zdravotní péči formou návštěvy u lůžka.

 

Úkony péče

Veškeré úkony péče zabezpečují pracovníci v sociálních službách.  Podporujeme uživatele především při úkonech v osobní hygieně, při oblékání, při podávání stravy, v pohybu a při dalších činnostech dle individuálních potřeb a schopností uživatele s ohledem na jeho zdravotní stav.

Tuto poskytovanou službu je možné domluvit si s předstihem, minimální délka pobytu je 7 dnů, maximální 6 týdnů. V případě zájmu může být poskytována opakovaně.