Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023, o ochraně oznamovatelů, vydal Domov pod Vinnou horou, p. o. směrnici č. 44_2023_8 Vnitřní oznamovací systém (dále jen "směrnice domova"), která stanovuje pravidla pro vnitřní oznamovací systém Domova pod Vinnou horou. Tento slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně inofrmací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Oznámení je rovněž možné podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba - zaměstnanec administrativy, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a domovu navrhne příjmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Oznamovatel je fyzická osob, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právo EU spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí domova.

Podá-li oznámení osoba, která není oznamovatelem ve smyslu zákona, postupuje domov mimo režim tohoto zákona.

Porušení práva

a) má znaky testného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmu právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel má možnost své oznámení podat prostřednictvím:

 • na elektronickou adresu vos@ddhlucin.cz,
 • písemně na adresu: Domov pod Vinnou horou, p. o., Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, na obálku uvede oznamovatel zřetelně "NEOTVÍRAT - oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů",
 • osobně po telefonické domluvě na čísle 595 020 577, 734 108 190, a to od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hod., případně na čísle 595 020 575.

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení