Domov pro seniory

Domov pro seniory poskytuje sociální službu dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby
Posláním domova je poskytování podpory a pomoci lidem v seniorském věku, kteří již nemohou žít sami ve svém přirozeném prostředí. Prostřednictvím této služby pomáháme těmto seniorům překonávat obtíže spojené s nepříznivou životní situací nebo zhoršeným zdravotním stavem. Podporujeme je v soběstačnosti, jejich zájmech a zvyklostech, respektujeme jejich individuální potřeby a tím usilujeme o to, aby náš domov byl pro seniory opravdovým domovem.

Cílová skupina
Cílovou skupinou uživatelů našeho domova jsou osoby ve věku 65 let a více, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb, které nelze zajistit jiným způsobem např. rodinou, která již nezvládne zajistit základní denní úkony - hygienu, stravování apod., nebo terénní sociální službou.

Základní činnosti:

 • poskytujeme ubytování a stravování,
 • pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomáháme při osobní hygieně,
 • poskytujeme ošetřovatelskou péči osobám, které jsou zcela závislé na pomoci druhé osoby,
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,
 • nabízíme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,
 • poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • poskytujeme zdravotní péči poskytovaná na základě indikace lékaře všeobecnou sestrou od 6.00 do 22.00 hodin.

Zásady poskytování sociální služby
Respektujeme svobodnou volbu, zachováváme lidskou důstojnost a lidská práva, odbornost, partnerství,  diskrétnost, respektujeme potřeby, nezávislost a využívání sítě služeb.

Cíle služby:

 • usilujeme o vytváření takového prostředí, které uživatelům umožní v rámci svých individuálních schopností žít životem podobným tomu, který vedli ve svém domácím prostředí,
 • pomáháme nově příchozím uživatelům co nejlépe zvládnout adaptační období po přechodu z domácího prostředí,
 • snažíme se o to, aby si uživatel za podpory zaměstnanců domova uchoval co nejdéle své schopnosti, dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a tuto samostatnost prohluboval,
 • v rámci možností domova podporujeme uživatele k naplňování jejich individuálních potřeb, přání a osobních cílů,
 • usilujeme o to, aby se uživatelé v prostředí domova cítili bezpečně,
 • motivujeme uživatele k aktivnímu plnohodnotnému životu, a to zejména podporováním v kontaktu uživatele s rodinnými příslušníky a přáteli, účastí na společenských akcích konaných mimo domov nebo širokou nabídkou volnočasových aktivit a společenských akcí domova,
 • poskytujeme uživatelům základní poradenství a podporu při vyřizování osobních a finančních záležitostí individuálně dle potřeb, možností a schopností uživatele tak, aby vždy byla respektována jejich práva.

Komu službu neposkytujeme
S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory domova, službu nemůžeme poskytnout, pokud:

 • je kapacita služby naplněna,
 • jde o osobu s psychiatrickým onemocněním, které by na základě indikace lékaře mohlo vést k narušování kolektivního soužití,
 • jde o osobu závislou na návykových látkách a alkoholu,
 • jde o osobu s infekčním nebo parazitárním onemocněním v akutním stádiu,
 • jde o osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jde o osobu, které poskytovatel soc. služby vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • jde o osobu mentálně postiženou,
 • poskytovatel neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá (např. osobní asistenci, rehabilitaci), přip. pokud není poskytovatel schopen zajistit požadavky zájemce či uživatelů z důvodu omezených provozních či organizačních možností.

Ubytování

Kapacita služby je 68 uživatelů. Poskytujeme ubytování v  jednolůžkových a dvoulůžkových  pokojích  s plným nebo s částečným sociálním zařízením. Pokoje  jsou standardně vybaveny vlastním příslušenstvím,  nábytkem,  přípojkou  na  TV. Celý domov je bezbariérově upraven.