Zprávy z našeho domova sledujte v záložce Aktuality

Menu

Odlehčovací služba

Domov také poskytuje odlehčovací službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění podzějších předpisů.

Poslání služby
Posláním odlehčovací služby je zajištění základních životních potřeb lidem v seniorském věku formou pobytových služeb, kterým bude po sjednanou dobu poskytována pomoc a podpora z důvodu jejich nepříznivé životní situace a tím umožněn členům rodiny soustavně pečujících o své blízké v jejich přirozeném prostředí nezbytný odpočinek a regenerace nebo čas k vyřešení osobních záležitostí.

Cílová skupina
cílová skupina uživatelů odlehčovací služby jsou osoby ve věku 60 let a více, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Základní činnosti:

 • poskytujeme ubytování a stravování,
 • pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomáháme při osobní hygieně,
 • poskytujeme ošetřovatelskou péči osobám, které jsou zcela závislé na pomoci druhé osoby,
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,
 • nabízíme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,
 • pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • poskytujeme zdravotní péči na základě indikace lékaře všeobecnou sestrou od 6.00 do 22.00 hodin.

Zásady poskytování sociální služby:
respektujeme osobní svobodu, zachováváme lidskou důstojnost a lidská práva, preferujeme odbornost, rovnost,  diskrétnost, respektujeme potřeby, nezávislost a využívání sítě služeb.

Kapacita je 1 uživatel.

Cíle služby:

 • umožňujeme rodinným příslušníkům pečující soustavně o své blízké v jejich přirozeném prostředí nezbytný odpočinek a regeneraci nebo čas k vyřešení osobních záležitostí,
 • usilujeme o vytváření takového prostředí, které uživatelům umožní v rámci svých individuálních schopností žít životem podobným tomu, který vedli ve svém domácím prostředí,
 • snažíme se o to, aby si uživatel, za podpory zaměstnanců domova uchoval co nejdéle své schopnosti, dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a tuto samostatnost prohluboval,
 • podporujeme uživatele k naplňování jejich individuálních potřeb, přání a osobních cílů,
 • usilujeme o to, aby se uživatelé v prostředí domova cítili bezpečně,
 • motivujeme uživatele k aktivnímu plnohodnotnému životu, a to zejména podporováním v udržování kontaktu uživatele s rodinnými příslušníky a přáteli, účastí na společenských akcích konaných mimo domov nebo širokou nabídkou volnočasových aktivit a společenských akcí domova.

Komu službu neposkytujeme
S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory domova, službu nemůžeme poskytnout, pokud:

 • je kapacita služby naplněna,
 • jde o osobu s psychiatrickým onemocněním, které by na základě indikace lékaře mohlo vést k narušování kolektivního soužití,
 • jde o osobu závislou na návykových látkách a alkoholu,
 • jde o osobu s infekčním nebo parazitárním onemocněním v akutním stádiu,
 • jde o osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jde o osobu, která žádá o poskytnutí sociální služby, které poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • jde o osobu mentálně postiženou.

Ubytování
Poskytujeme ubytování v 1 jednolůžkovém pokoji s plným sociálním zařízením s balkonem. Pokoj je standardně vybaven vlastním příslušenstvím, nábytkem,  televizorem. 


Zdravotní péče
Poskytujeme zdravotní péči od 6.00 – 22.00 hodin. Uživatel zůstává po dobu pobytu v domově i nadále v péči svého praktického lékaře. Praktický lékař v případě zhoršení zdravotního stavu  zajišťuje zdravotní péči formou návštěvy u lůžka.

Tuto poskytovanou službu je možné domluvit si s předstihem, minimální délka pobytu je 7 dnů, maximální 6 týdnů. V případě zájmu může být poskytována opakovaně.